Privacybeleid

Privacy Verklaring van Het Schoonheidsgeheim.

Het Schoonheidsgeheim, gevestigd aan Bongerdstraat 11, 1536 AL Markenbinnen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.

In deze verklaring kun je lezen welke persoonlijke gegevens Martine Karlas, van Het Schoonheidsgeheim, verzamelt en bewaart en met welk doel.

Persoonsgegevens

Het Schoonheidsgeheim verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de door mij aangeboden diensten en/of producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch, middels rechtstreekse betaling, op de Facebookpagina van Het Schoonheidsgeheim en door een profiel op deze website (https://schoonheidsgeheim.nl) aan te maken om een online afspraak te maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

– gezondheid (allergieën, medicijnen, (chronische) aandoeningen)

– huidtype, -conditie en kenmerken

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouders/verzorgers.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact via info@schoonheidsgeheim.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Ik persoonsgegevens verwerk

Het Schoonheidsgeheim verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten (behandelingen) uit te voeren zoals afgesproken en afgestemd op iedere individuele klant om eventuele risico’s te beperken (indicaties en contra-indicaties)
 • Om productadvies te kunnen geven afgestemd op iedere individuele klant
 • verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het Schoonheidsgeheim verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Schoonheidsgeheim neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bijvoorbeeld besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Schoonheidsgeheim) tussen zit.

Beveiliging

Het Schoonheidsgeheim neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat deze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Het Schoonheidsgeheim neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schoonheidsgeheim.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Schoonheidsgeheim bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dus zolang nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Schoonheidsgeheim verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Schoonheidsgeheim blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Het Schoonheidsgeheim gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Schoonheidsgeheim en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidsgeheim.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het Schoonheidsgeheim wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hierbij verklaar ik …………………………………………………………………………….. dat ik:

 • op mijn verzoek uitleg heb gekregen waarom Martine Karlas, Het Schoonheidsgeheim, vraagt naar bepaalde (medische) gegevens.
 • alle medische gegevens heb besproken en indien nodig heb toegelicht in het belang van deze behandeling.
 • weet dat ik iedere (medische) verandering zo spoedig mogelijk moet doorgeven omdat dit het resultaat van de behandeling kan beïnvloeden.
 • weet dat al mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld om mijn privacy te beschermen en dat ik weet wat mijn rechten zijn onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is mondeling toegelicht en ik heb deze Privacy Verklaring van Het Schoonheidsgeheim gelezen.
 • toestemming geef voor het toezenden van de nieuwsbrief per e-mail 1x per maand.
 • toestemming geef voor het verwerken van mijn persoonlijke (bijzondere/gevoelige) gegevens zoals hierboven aangegeven.
 • toestemming geef voor het maken van digitale foto’s tijdens het intake-gesprek en/of Kennismakingsbehandeling voor de opbouw van mijn persoonlijke dossier. Tevens worden er, indien nodig, foto’s gemaakt, voor/tijdens/na de behandeling van het te behandelen gebied. Deze foto’s worden nooit zonder mijn toestemming aan derden gegeven.
 • weet dat Het Schoonheidsgeheim alleen persoonlijke (medische) gegevens noteert die van toepassing zijn om diensten en levering uit te kunnen voeren zoals is afgesproken om eventuele risico’s te beperken.
 • Weet dat ik op ieder moment het recht heb om gegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren, te wijzigen en te laten verwijderen.

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Datum: ………………………………………………………………… Plaats: ………………………..………………………………….

 

Handtekening: